معاون درمان دانشکده

تعداد بازدید:۵۷۴

سرپرست معاونت درمان دانشکده :
دکتر بابک ببرزاده

رشته تحصیلی :متخصص جراح عمومی

شماره تماس : 
38-۳۲۴۲۷۴۳۵- 045   داخلی   345
پست الکترونیکی   :
m.dar@khalums.ac.ir

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱