تقویم

مناسبت های سلامت سه ماهه دوم سال

۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تیر وز جهانی مبارزه با مواد مخدر 5  26 ژوئن هفته مبارزه با مواد مخدر 5-12   روز مشاوره و آزمایش HIV 7  28 ژوئن روز مبارزه با سلاح های ...


مناسبت های سلامت سه ماهه سوم سال

۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مهر روز جهانی بهداشت محیط 4 26 سپتامبر روز جهانی هاری 6 28 سپتامبر روز جهانی قلب 7 29 سپتامبر روز جهانی ناشنوایان 8 30 سپتامبر روز جهانی سالمندان 9 1 اکتبر هفته جهانی سالمندان 9-16   روز دامپزشکی 14   روز ...


مناسبت های سلامت سه ماهه اول سال

۲۹ اسفند ۱۴۰۳

فروردین روز جهانی آب 2 22 مارس روز جهانی مبارزه با سل 4 24 مارس روز سلامتی - روز جهانی بهداشت 18 7 آوریل هفته بهداشت مدارس 18 الی 24   روز دندانپزشکی 23  12 ...


مناسبت های سلامت سه ماهه چهارم سال

۲۸ اسفند ۱۴۰۴

دی روز ایمنی در برابر زلزله 5   روز هوای پاک 29     بهمن روز جهانی کمک به جذامیان   آخرین یکشنبه ژانویه هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری 14 - 28   روز جهانی ...