فرم ارزشیابی الکترونیکی کارگاهها - نسخه معاونت آموزشی

فرم ارزشیابی الکترونیکی کارگاهها -معاونت آموزشی
 • 0
 • نام کارگاه*دقیق ذکر شود
  1
 • نام مدرس*
  2
 • واحد اجرا کننده*نام کامل
  3
 • سخنرانی مدرس از شروع مناسبی برخوردار بود*
  کاملا موافق
  موافق
  مخالف
  کاملا مخالف
  4
 • سخنرانی مدرس دارای اهداف واضح و روشن بود.*
  کاملا موافق
  موافق
  کاملا مخالف
  مخالف
  5
 • مطالب جدید علمی در سخنرانی مدرس از محتوای مطلوبی برخوردار بود*
  کاملا موافق
  موافق
  کاملا مخالف
  مخالف
  6
 • محتوای مطالب با نیاز های آموزشی فراگیران تناسب داشت*
  کاملا موافق
  موافق
  کاملا مخالف
  مخالف
  7
 • امکان مشارکت فراگیران در بحث ها از طرف مدرس به آنها داده می شد .*
  کاملا موافق
  موافق
  کاملا مخالف
  مخالف
  8
 • مدیریت و اداره جلسه تدریس ، توسط مدرس مطلوب بود*
  کاملا موافق
  موافق
  کاملا مخالف
  مخالف
  9
 • سخنرانی مدرس از اتمام مناسب جمع بندی و نتیجه گیری مناسب از بحث برخوردار بود.*
  کاملا موافق
  موافق
  کاملا مخالف
  مخالف
  10
 • محتوای دوره با نیاز آموزشی شما تناسب داشت.*
  کاملا موافق
  موافق
  کاملا مخالف
  مخالف
  11
 • مدرس در پاسخگویی به سؤالات آمادگی داشت*
  کاملا موافق
  موافق
  کاملا مخالف
  مخالف
  12
 • شروع و اتمام کارگاه آموزشی به موقع انجام شد*
  کاملا موافق
  موافق
  کاملا مخالف
  مخالف
  13