فرم گزارش عدم شرکت موفق در آزمون مجازی دانشکده علوم پزشکی خلخال

 

 

 

فرم گزارش عدم شرکت موفق در آزمون مجازی دانشکده علوم پزشکی خلخال
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کد ملی*
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • نام درس*
  5
 • کد درس*
  6
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل(ارسال فرم به آموزش)
  7
 • توضیح دهید علت عدم شرکت موفق در آزمون مجازی*توضیح بیشتر
  8
 • تاریخ برگزاری آزمون*
  9
 • انتخاب کنید*نوع درخواست (یکی را انتخاب کنید)
  حذف درس
  آزمون مجدد حضوری
  10