آگهی مناقصه آشپزخانه

۰۶ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۳:۱۰ کد : ۲۸۶۶ اخبار دانشکده اخبار جلسات و نشست ها
تعداد بازدید:۴۹۱۲
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی خلخال درنظردارد امورمربوط به آشپزخانه معاونت آموزشی (پخت و پز وتوزیع غذای دانشجویان و پرسنل با مواداولیه) و مرکز آموزشی ودرمانی امام خمینی (ره) (پخت و پز و تهیه وتوزیع غذای بیماران و پرسنل بامواد اولیه) را ازطریق مناقصه به شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید.
آگهی مناقصه آشپزخانه

توجه :
جهت دریافت اسنادمناقصه آشپزخانه بیمارستان  ازتاریخ 97/3/8 لغایت 97/3/22 به واحد امور قراردادهای دانشکده علوم پزشکی وخدمات ،بهداشتی ودرمانی خلخال مراجعه و پس از اطلاع کافی وقبول کلیه موارد پیشنهادی و پاکت های خود را در وقت اداری ازتاریخ 97/3/23 لغایت 97/3/29 صرفا"به دبیرخانه ستاددانشکده علوم پزشکی واقع در خلخال -خیابان شهیدمظفرعزیزی تسلیم و رسیددریافت نمایند.ضمنا"تاریخ جلسه گشایش مناقصه؛ روزشنبه مورخه 97/4/2 راس ساعت 11 صبح درخلخال ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خواهدبود

همچنین داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشترمی تواننددر وقت اداری به واحدامور قراردادهای دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه ویا باشماره تلفن 32426601-045 تماس حاصل ویا به آدرس اینترنتی :www.khalums.ac.ir   دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه نمایند .

هزینه دریافت مدارک مناقصه : 500/000 ریال واریز بحساب جاری 2178580879001 نزدبانک ملی ایران بنام درآمدعمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال


آگهی مناقصه آشپزخانه مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) حلحال جهت رویت کلیک نمائید.

شرایط واگذاری آشپزخانه  مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) خلخال جهت رویت کلیک نمائید.

*************************************************************************************
توجه:
جهت دریافت اسنادمناقصه آشپزخانه معاونت آموزشی  ازتاریخ 97/3/8 لغایت 97/3/22 به واحدامور قراردادهای دانشکده علوم پزشکی وخدمات،  بهداشتی ودرمانی خلخال مراجعه وپس ازاطلاع کافی وقبول کلیه موارد پیشنهادی وپاکت های خود را در وقت اداری ازتاریخ 97/3/23 لغایت 97/3/29 صرفا"به دبیرخانه ستاددانشکده علوم پزشکی واقع در خلخال خیابان شهیدمظفرعزیزی تسلیم ورسیددریافت نمایند.ضمنا"تاریخ جلسه گشایش مناقصه؛ روزشنبه مورخه 97/4/2 راس ساعت 10 صبح درخلخال ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خواهدبود

همچنین داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشترمی تواننددر وقت اداری به واحدامورقراردادهای دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه ویا با شماره تلفن 32426601-045 تماس حاصل ویا به آدرس اینترنتی :www.khalums.ac.ir   دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه نمایند .

هزینه دریافت مدارک مناقصه : 500/000 ریال واریزبحساب جاری 2178580879001 نزدبانک ملی ایران بنام درآمدعمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال

آگهی مناقصه آشپزخانه معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خلخال جهت رویت کلیک نمائید.

شرایط واگذاری آشپزخانه معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خلخال جهت رویت کلیک نمائید.


نظر شما :