آگهی استعلام نگهبان و سرایدار

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۷ کد : ۲۸۸۷ خبر تصویری اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۹۴۲۷
دانشکده علوم پزشکی ،خدمات بهداشتی و درمانی خلخال در نظر دارد امور مربوط به خرید خدمات از بخش خصوصی (نگهبان وسرایدار) را از طریق استعلام به شرکتهای واجد الشرایط واگذار نماید.
آگهی استعلام نگهبان و سرایدار

آگهی استعلام خرید خدمات از بخش خصوصی(نگهبان-سرایدار)در سال 97)

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظرداردامورمربوط به خریدخدمات ازبخش غیردولتی (نگهبان وسرایدار)راازطریق استعلام به شرکتهای واجدالشرایط واگذارنماید

داوطلبان می توانندجهت دریافت اسناد استعلام ازتاریخ 27/3/97 لغایت 31/3/97 به واحدامورقراردادهای دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال مراجعه وپس ازاطلاع کافی وقبول کلیه موارد پیشنهادوپاکت های خودرادروقت اداری ازتاریخ 2/4/97 لغایت 7/4/97 صرفا"به دبیرخانه ستاددانشکده علوم پزشکی واقع در خلخال خیابان شهیدمظفرعزیزی تسلیم ورسیددریافت نمایند.ضمنا"تاریخ جلسه گشایش استعلام ؛ روزدوشنبه مورخه 11/4/97 راس ساعت 10 صبح درخلخال ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خواهدبود همچنین داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشترمی تواننددروقت اداری به واحدامورقراردادهای دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه ویاباشماره تلفن 32426601-045 تماس حاصل ویا به آدرس اینترنتی:www.khalums.ac.ir  دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه نمایند .

هزینه دریافت مدارک مناقصه : 200/000 ریال واریزبحساب جاری 2178580879001 نزد بانک ملی ایران بنام درآمدعمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی شهرستان خلخال

جهت دانلود فایل شرایط مناقصه کلیک نمائید.


نظر شما :