آگهی مناقصه آشپزخانه بیمارستان

۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۴ کد : ۲۹۳۳ خبر تصویری اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۳۶۸
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظردارد امور مربوط به آشپزخانه (پخت وپزوتهیه وتوزیع غذای بیماران وپرسنل بامواداولیه)مرکزآموزشی ودرمانی امام خمینی (ره )شهرستان خلخال راازطریق مناقصه به شرکتهای واجدالشرایط واگذارنماید

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظرداردامورمربوط به آشپزخانه (پخت و پز و تهیه و توزیع غذای بیماران وپرسنل با مواداولیه)مرکزآموزشی ودرمانی امام خمینی (ره )شهرستان خلخال را از طریق مناقصه به شرکتهای واجدالشرایط واگذارنماید
داوطلبان می توانندجهت دریافت اسنادمناقصه ازتاریخ 97/5/27لغایت 97/6/07 به واحد امور قراردادهای دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال مراجعه وپس از اطلاع کافی وقبول کلیه موارد پیشنهادی و پاکت های خود را در وقت اداری ازتاریخ 97/6/14 لغایت 97/6/19 صرفا"به دبیرخانه ستاد دانشکده علوم پزشکی واقع در خلخال خیابان شهیدمظفرعزیزی تسلیم و رسید دریافت نمایند.ضمنا"تاریخ جلسه گشایش مناقصه؛ روز دو شنبه مورخه 97/6/26 راس ساعت 11 صبح درخلخال ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خواهدبود همچنین داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشترمی تواننددر وقت اداری به واحدامور قراردادهای دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه ویا با شماره تلفن 32426601-045 تماس حاصل ویا به آدرس اینترنتی:www.khalums.ac.ir  دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه نمایند .
هزینه دریافت مدارک مناقصه : 500/000 ریال واریزبحساب جاری 2178580879001 نزدبانک ملی ایران بنام درآمدعمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی شهرستان خلخال

جهت دانلود فایل آگهی مناقصه کلیک نمائید.

 


نظر شما :