آگهی مناقصه ( پروژه احداث سالن جلسات دانشکده علوم پزشکی)

۲۲ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۱ کد : ۳۱۰۸ خبر تصویری اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۸۸۸
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظر دارد پروژه احداث سالن جلسات دانشکده علوم پزشکی خلخال را ازطریق مناقصه به شرکتهای واجد الشرایط واگذار نماید .

داوطلبان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ 1/10/97 لغایت 11/10/97 به واحد امورقراردادهای دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال مراجعه وپس ازاطلاع کافی وقبول کلیه موارد پیشنهاد، پاکت های خودرادروقت اداری ازتاریخ 12/10/97 لغایت 19/10/97 صرفا"به دبیرخانه ستاد دانشکده علوم پزشکی واقع در خلخال خیابان شهیدمظفرعزیزی تسلیم ورسیددریافت نمایند.ضمنا"تاریخ جلسه گشایش مناقصه؛ روزچهارشنبه مورخه 26/10/97 راس ساعت 10 صبح درخلخال ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خواهدبود همچنین داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشترمی تواننددر وقت اداری به دفترفنی دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه و یا با شماره تلفن 32426801-045 تماس حاصل و یا به آدرس اینترنتی:www.khalums.ac.ir  دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه نمایند .

هزینه دریافت مدارک مناقصه : 500/000 ریال واریزبحساب جاری 2178580879001 نزدبانک ملی ایران بنام درآمدعمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی شهرستان خلخال

برای رویت و دانلود شرایط شرکت در مناقصه  کلیک شود.


نظر شما :