واگذاری خدمات و تنظیفات مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) خلخال

۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۲ کد : ۳۲۱۲ خبر تصویری اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۲۷۱
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظردارد امورمربوط به خریدخدمات وتنظیفات ازبخش غیردولتی مرکزآموزشی ودرمانی امام خمینی (ره) خلخال راازطریق مناقصه به شرکتهای واجدالشرایط واگذارنماید .

داوطلبان می توانندجهت دریافت اسنادمناقصه ازتاریخ 97/12/04 لغایت 97/12/15 به واحدامورقراردادهای دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال مراجعه وپس ازاطلاع کافی وقبول کلیه موارد پیشنهادوپاکت های خودرادروقت اداری ازتاریخ 97/12/16 لغایت 97/12/21 صرفا"به دبیرخانه ستاد دانشکده علوم پزشکی واقع در خلخال خیابان شهیدمظفر عزیزی تسلیم ورسیددریافت نمایند.ضمناً تاریخ جلسه گشایش مناقصه؛ روزیکشنبه مورخه 97/12/26 راس ساعت 10 صبح درخلخال ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خواهدبود همچنین داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشترمی توانند در وقت اداری به واحد امور قراردادهای دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه و یا باشماره تلفن 32426601-045 تماس حاصل ویا به آدرس اینترنتی:www.khalums.ac.ir  دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه نمایند .

هزینه دریافت مدارک مناقصه : 500/000 ریال واریزبحساب جاری 2178580879001 نزدبانک ملی ایران بنام درآمدعمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی شهرستان خلخال

جهت مطالعه شرایط مناقصه کلیک نمائید


نظر شما :