واگذاری آشپزخانه بیمارستان به شرکت های واجدالشرایط

۲۸ مهر ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۰ کد : ۳۳۶۵ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۱۸۳۱
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی خلخال در نظر دارد امور مربوط به تهیه وتوزیع وپخت و پز غذای بیماران و پرسنل مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ره از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید


داوطلبان می توانندجهت دریافت فایل اسنادمناقصه ازتاریخ 98/7/28 لغایت 98/8/11 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)سایت www.setadiran.ir مراجعه وپس ازاطلاع کافی وقبول کلیه موارد،پیشنهاد قیمت خود را دراین سامانه درج و پاکت (الف )خود را ضمن بارگذاری درسامانه فوق در وقت اداری از تاریخ 98/8/12 لغایت 98/08/23 صرفا"به دبیرخانه ستاد دانشکده علوم پزشکی واقع در خلخال خیابان شهیدمظفرعزیزی تسلیم و رسید دریافت نمایند.ضمنا"تاریخ جلسه گشایش مناقصه؛ روزپنجشنبه مورخه 98/8/27 راس ساعت 10:30 صبح درخلخال ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خواهد بود همچنین داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند در وقت اداری به دفتر فنی دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه و یا با شماره تلفن 32426801-045 تماس حاصل و یا به آدرس اینترنتی:www.khalums.ac.ir  دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه نمایند .

                                                                   جهت مشاهده فایل شرایط واگذاری کلیک نمائید.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی شهرستان خلخال


نظر شما :