آگهی استعلام تهیه خودروبرای ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی خلخال

۰۶ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۸ کد : ۳۶۶۰ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۶۲
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظردارد برای انجام ماموریت وسرویس ایاب وذهاب اساتید وکارکنان دانشکده علوم پزشکی خلخال وجابجائی وسایل وتجهیزات درسطح شهرستان خلخال واستان اردبیل واستانهای همجوار (گیلان ،زنجان وآذربایجانشرقی برحسب مورد) و سایرنقاط کشور را ازطریق برگزاری استعلام به رانندگان واجدشرایط بومی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.SETADIRAN.IRواگذارنماید ؛

داوطلبان می توانندجهت دریافت اسناد استعلام ازتاریخ 99/12/05لغایت 99/12/11به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به نشانی WWW.SETADIRAN.IR مراجعه وپس ازاطلاع کافی وقبول کلیه موارد ،پیشنهاد وپاکت های خود را دروقت اداری تا تاریخ 99/12/11 خود را در سامانه مزبوربارگذاری نمایند.ضمنا"تاریخ جلسه گشایش استعلام ؛ روزسه شنبه مورخه 99/11/12 راس ساعت 10 صبح درخلخال ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی خواهد بود همچنین داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشترمی توانند دروقت اداری به واحدامورقراردادهای دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه ویا با شماره تلفن 32426604-045(واحدنقلیه)تماس حاصل ویا به آدرس اینترنتی:www.khalums.ac.ir  دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه نمایند .


جهت دانلود متن استعلام کلیک نمائید


نظر شما :