استعلام تهیه خودرو

۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۱ کد : ۳۶۸۲ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۴۶۱
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظرداردانجام ماموریت وسرویس ایاب وذهاب اساتید وکارکنان دانشکده در سطح ستاد ، مرکز دو شهری و مرکز هشجین را ازطریق استعلام به رانندگان واجدشرایط بومی واگذار نماید .

داوطلبان می توانندجهت دریافت اسناد استعلام ازتاریخ 1400/01/29 لغایت 1400/02/02 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به نشانی WWW.SETADIRAN.IRمراجعه وپس از اطلاع کافی و قبول کلیه موارد ،پیشنهادوپاکت های خودرادر وقت اداری تا تاریخ 1400/02/02 درسامانه مزبور بارگذاری نمایند. ضمنا"تاریخ جلسه گشایش استعلام ؛ روزسه شنبه مورخه 1400/02/05راس ساعت 10:30 صبح درخلخال ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی خواهدبود همچنین داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشترمی تواننددروقت اداری به واحد امورقراردادهای دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه و یا باشماره تلفن 32426604-045(واحدنقلیه) تماس حاصل نمایند .

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی خلخال

 مرکز دو شهری-جهت دانلود فرم کلیک شود.

 مرکز هشجین-جهت دانلود فرم کلیک شود.

 مرکزخلخال-جهت دانلود فرم کلیک شود.


نظر شما :