مناقصه برای امور مربوط به خرید خدمات (تنظیفات) بیمارستان

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۰ کد : ۳۷۰۱ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۶۶
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات(تنظیفات) از بخش غیردولتی درسال۱۴۰۰- ۱۴۰۱ برای مرکز آموزشی و درمانی امام ره دانشکده علوم پزشکی خلخال

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان خلخال در نظر دارد امورمربوط به خریدخدمات (تنظیفات) ازبخش غیردولتی مرکزآموزشی ودرمانی امام خمینی خلخال درسال 1400-1401را از طریق برگزاری مناقصه و به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی www.setadiran.ir به شرکت های واجد شرایط ( اشخاص حقوقی دارای صلاحیت درزمینه امورخدماتی ) واگذار نماید . لذا کلیه شرکت کنندگان در مناقصه فوق الذکر بایستی شرایط ذیل را دقیقاً مطالعه و پیشنهادات خود را منطبق با شرایط قید شده در اسناد تکمیل نمایند
شرایط شرکت جهت مشاهده کلیک شود.
دستورالعمل واگذاری
مشاهده کلیک شود.


نظر شما :