استعلام برای تهیه خودرو

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۹ کد : ۳۷۰۲ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۷۴
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظرداردانجام ماموریت وسرویس ایاب وذهاب اساتید وکارکنان دانشکده در سطح ستاد و مرکز دو شهری را ازطریق استعلام به رانندگان واجدشرایط بومی واگذار نماید .

داوطلبان می توانندجهت دریافت اسناد استعلام ازتاریخ 1400/01/12 لغایت 1400/02/18 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به نشانی WWW.SETADIRAN.IRمراجعه وپس از اطلاع کافی و قبول کلیه موارد ،پیشنهادوپاکت های خودرادر وقت اداری تا تاریخ 1400/02/18 درسامانه مزبور بارگذاری نمایند. ضمنا"تاریخ جلسه گشایش استعلام ؛ روز یک شنبه مورخه 1400/02/19راس ساعت 10:30 صبح درخلخال ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی خواهدبود همچنین داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشترمی تواننددر وقت اداری به واحد امورقراردادهای دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه و یا باشماره تلفن 32426604-045(واحدنقلیه) تماس حاصل نمایند .

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی خلخال

ستاد خلخال -جهت دانلود فرم کلیک شود.
مرکز دو شهری-جهت دانلود فرم کلیک شود.

 

 


نظر شما :