آگهی جذب نیروی انسانی (ماما)

۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۷:۱۶ کد : ۳۷۲۲ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۶۹۳

با استناد به بند 6 صورتجلسه هیات رئیسه  مورخه 1400/1/19موضوع نامه شماره  51/3238/ح /م  بتاریخ 1400/2/25, دانشکده علوم پزشکی خلخال در نظر دارد در قالب قرارداد برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائی براساس بند 1ماده 7 دستورالعمل نسخه 20­ پزشک خانواده تعداد 3 نفر نیروی کارشناس مامایی برای مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی هشجین ، لرد و برندق  با شرایط ذیل جذب نماید:
شرایط جذب(جهت مشاهده و دانلود کلیک نمائید.)
دانلود فرم بومی
دانلودفرم درخواست شغل

 


نظر شما :