آگهی استعلام تهیه خودرو برای مرکز جامع سلامت کلور

۰۶ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۰ کد : ۳۷۶۲ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۱۴۰

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظرداردبرای انجام ماموریت،اموردهگردشی وجابجایی وسایل وتجهیزات مرکزجامع سلامت کلور را ازطریق استعلام به رانندگان واجدشرایط بومی واگذارنماید

داوطلبان می توانندجهت دریافت اسناد استعلام ازتاریخ 1400/06/06لغایت 1400/06/11به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به نشانی WWW.SETADIRAN.IR مراجعه وپس ازاطلاع کافی وقبول کلیه موارد ،پیشنهادوپاکت های خودرادروقت اداری تاتاریخ 11/06/1400 درسامانه مزبوربارگذاری ودرج نمایند.ضمنا"تاریخ جلسه گشایش استعلام ؛ روزشنبه مورخه 13/06/1400 راس ساعت 10:30 صبح درخلخال ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خواهدبود همچنین داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشترمی تواننددروقت اداری به واحدامورقراردادهای دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه ویاباشماره تلفن 32426604-045(واحدنقلیه)تماس حاصل ویا به آدرس اینترنتی:www.khalums.ac.ir  دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه نمایند .

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی خلخال

جهت رویت ، دانلود و  تکمیل فرم های مربوطه کلیک شود.


نظر شما :