چاپ مقاله در مجلات معتبر بین المللی

۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۲ کد : ۳۸۰۲ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۸۱
طراحی، ایجاد، پیاده سازی و ارزیابی سامانه خودمراقبتی مبتنی برموبایل برای افراد مبتلا به ‏دیابت نوع دو در معاونت تحقیقات ‏دانشکده علوم پزشکی خلخال

دکتر اسماعیل مهرآیین معاونت آموزشی، تحقیقات ، دانشجویی و فرهنگی از طراحی سامانه خودمراقبتی مبتنی برموبایل برای ‏افراد مبتلا به ‏دیابت نوع دو در معاونت تحقیقات دانشکده علوم پزشکی خلخال خبر داد .‏
دکتر مهرآیین در خصوص این پروژه گفت : با توجه به اهمیت دیابت نوع 2 به عنوان یک بیماری مزمن و اهمیت خود مراقبتی ‏در پیشبرد اهداف درمانی این بیماری وجود یک سامانه اطلاعاتی با ‏محوریت ارائه خدمات خود مراقبتی می تواند دستاورد ‏مهمی برای سازمان های مراقبتی داشته باشد. افراد مبتلا به دیابت نوع 2 با دریافت و اجرای ‏دستورات خود مراقبتی از راه دور ‏می توانند در مدیریت بیماری خود سهیم باشند. بنابراین، وجود سامانه ای که ارتباط غیر حضوری بیماران را با مرکز ‏مراقبتی ‏برقرار نماید موجب حمایت اجتماعی و روانی از این بیماران خواهد شد. بنابراین، هدف پروژه حاضر، طراحی، پیاده سازی و ‏ارزیابی سامانه ‏خود مراقبتی مبتنی بر موبایل برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بود.‏
وی در ادامه افزود : این پروژه از نوع توسعه ای-کاربردی با رویکرد ایجاد سامانه خود مراقبتی مبتنی بر موبایل بود که در ‏سال 1399 انجام گرفت. ‏جامعه پژوهش حاضر در مرحله اول متخصصین حوزه های مدیریت اطلاعات سلامت و بیماری غدد ‏درون ریز جهت تهیه الزامات سامانه خود ‏مراقبتی و نیز پرسشنامه ارزیابی این سامانه و در مرحله دوم شامل افراد مبتلا به ‏دیابت نوع 2 و تحت مراقبت در مراکز مراقبتی شهرستان خلخال بود. ‏در مرحله توصیفی به مطالعه کتابخانه ای، بررسی ‏دستورالعمل ها و مصاحبه با متخصصان و اساتید جهت شناسایی عناصر اطلاعاتی و قابلیت های فنی ‏سامانه خود مراقبتی ‏پرداخته شد سپس در مرحله توسعه ای با استفاده از الزامات شناسایی شده و با بهره گیری از مدل ‏ADDIE، سامانه خود مراقبتی ‏‏مبتنی بر موبایل ایجاد، پیاده سازی و ارزیابی گردید.‏ مقالات خرجی این پروژه در مجلات معتبر بین المللی چاپ گردید که لینک ‏این مقالات در ادامه آمده است.‏
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33840235‎‏/‏
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33227362/‎


نظر شما :