آگهی جذب بهورز در خانه های بهداشت تحت پوشش دانشکده

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۰:۰۸ کد : ۳۸۷۹ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۸۵۴

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خلخال در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت ، به استناد مجوز شماره 151609 مورخه  27/03/98  سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس دستور عمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیات امنای دانشگاهها در سال 1399تعداد 1نفر از افراد واجد شرایط به صورت استخدام پیمانی وطبق مفاد تبصره 1 ماده 1 دستورعمل اجرایی برای جذب بهورز مصوب هیات امنای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، تعداد 15 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون تخصصی، مصاحبه وگزینش برای پذیرش در رشته شغلی  بهورزی به صورت قرارداد کار معین به شرح آگهی پیوستی ذیل در مناطق روستایی موردنیاز بکارگیری نماید .

                                                                                      برای مطالعه متن آگهی کلیک شود.


نظر شما :