آرشیو اخبار

جمع آوری  پسماندهای عفونی و وسایل تیز و برنده مراکز بهداشتی ودرمانی

جمع آوری پسماندهای عفونی و وسایل تیز و برنده مراکز بهداشتی ودرمانی

بر طبق گزارش رئیس مرکز سلامت محیط و کار دانشکده علوم پزشکی جناب آقای مهندس ملکی از تاریخ ۹۷.۱.۱۵ منبعد جمع آوری و حمل پسماندهای عفونی و وسایل تیز و برنده کلیه مراکز بهداشتی ودرمانی تحت پوشش دانشکده و همچنین مراکز درمانی خصوصی منجمله مطب های خصوصی ، تامین اجتماعی،انتقال خون ،بهداری زندان وازمایشگاههای خصوصی برای اولین بار در خلخال با پیگیری،نظارت و همکاری دانشکده علوم پزشکی خلخال توسط بخش خصوصی صورت می گیرد.

ادامه مطلب