آرشیو اخبار

آگهی استعلام تهیه خودروبرای ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی خلخال

آگهی استعلام تهیه خودروبرای ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی خلخال

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظردارد برای انجام ماموریت وسرویس ایاب وذهاب اساتید وکارکنان دانشکده علوم پزشکی خلخال وجابجائی وسایل وتجهیزات درسطح شهرستان خلخال واستان اردبیل واستانهای همجوار (گیلان ،زنجان وآذربایجانشرقی برحسب مورد) و سایرنقاط کشور را ازطریق برگزاری استعلام به رانندگان واجدشرایط بومی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.SETADIRAN.IRواگذارنماید ؛

ادامه مطلب