آرشیو اخبار

استعلام برای تهیه خودرو

استعلام برای تهیه خودرو

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظرداردانجام ماموریت وسرویس ایاب وذهاب اساتید وکارکنان دانشکده در سطح ستاد و مرکز دو شهری را ازطریق استعلام به رانندگان واجدشرایط بومی واگذار نماید .

ادامه مطلب