خبر تصویری - آرشیو

آگهی استعلام نگهبان و سرایدار

آگهی استعلام نگهبان و سرایدار

دانشکده علوم پزشکی ،خدمات بهداشتی و درمانی خلخال در نظر دارد امور مربوط به خرید خدمات از بخش خصوصی (نگهبان وسرایدار) را از طریق استعلام به شرکتهای واجد الشرایط واگذار نماید.

ادامه مطلب