اخبار دانشکده - آرشیو

آگهی استعلام نگهبان و سرایدار

آگهی استعلام نگهبان و سرایدار

دانشکده علوم پزشکی ،خدمات بهداشتی و درمانی خلخال در نظر دارد امور مربوط به خرید خدمات از بخش خصوصی (نگهبان وسرایدار) را از طریق استعلام به شرکتهای واجد الشرایط واگذار نماید.

ادامه مطلب
آگهی مناقصه آشپزخانه

آگهی مناقصه آشپزخانه

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی خلخال درنظردارد امورمربوط به آشپزخانه معاونت آموزشی (پخت و پز وتوزیع غذای دانشجویان و پرسنل با مواداولیه) و مرکز آموزشی ودرمانی امام خمینی (ره) (پخت و پز و تهیه وتوزیع غذای بیماران و پرسنل بامواد اولیه) را ازطریق مناقصه به شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید.

ادامه مطلب