اخبار دانشکده - آرشیو

برگزاری مانور پدافند زیستی و کنترل وضعیت آب شرب

برگزاری مانور پدافند زیستی و کنترل وضعیت آب شرب

برگزاری مانور پدافند زیستی و کنترل وضعیت آب شرب ، جلوگیری از بروز مسمومیت غذایی وواکنش سریع در طغیان ها با همکاری گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای دانشکده علوم پزشکی،بهداری نیروی انتظامی وفوریت های پزشکی خلخال

ادامه مطلب