اخبار دانشکده - آرشیو

آگهی مناقصه آشپزخانه بیمارستان

آگهی مناقصه آشپزخانه بیمارستان

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظردارد امور مربوط به آشپزخانه (پخت وپزوتهیه وتوزیع غذای بیماران وپرسنل بامواداولیه)مرکزآموزشی ودرمانی امام خمینی (ره )شهرستان خلخال راازطریق مناقصه به شرکتهای واجدالشرایط واگذارنماید

ادامه مطلب