اخبار دانشکده - آرشیو

آگهی پذیرش بهورز

آگهی پذیرش بهورز

دانشکده علوم پزشکی خلخال در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد­نیاز خود در خانه های بهداشت نسبت به جذب بهورز اقدام نماید.

ادامه مطلب
فراخوان جذب هیات علمی

فراخوان جذب هیات علمی

دانشکده علوم پزشکی خلخال در نظر دارد از بین دارندگان مدرک معتبر Ph.D و یا دانشجوی دوره دکتری و همچنین کارشناسی ارشد در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز گروههای آموزشی بعنوان عضو هیات علمی متعهد خدمت جذب نیرو نماید

ادامه مطلب