اخبار دانشکده - آرشیو

آگهی جذب هیات علمی

آگهی جذب هیات علمی

دانشکده علوم پزشکی خلخال در نظر دارد از بین دارندگان مدرک معتبرPh.Dو یا کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز رشته ی پرستاری جذب نیرو نماید.

ادامه مطلب