اخبار جلسات و نشست ها - آرشیو

آگهی مناقصه آشپزخانه

آگهی مناقصه آشپزخانه

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی خلخال درنظردارد امورمربوط به آشپزخانه معاونت آموزشی (پخت و پز وتوزیع غذای دانشجویان و پرسنل با مواداولیه) و مرکز آموزشی ودرمانی امام خمینی (ره) (پخت و پز و تهیه وتوزیع غذای بیماران و پرسنل بامواد اولیه) را ازطریق مناقصه به شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید.

ادامه مطلب