خبر تصویری

برگزاری مانور پدافند زیستی و کنترل وضعیت آب شرب

برگزاری مانور پدافند زیستی و کنترل وضعیت آب شرب

برگزاری مانور پدافند زیستی و کنترل وضعیت آب شرب ، جلوگیری از بروز مسمومیت غذایی وواکنش سریع در طغیان ها با همکاری گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای دانشکده علوم پزشکی،بهداری نیروی انتظامی وفوریت های پزشکی خلخال

ادامه مطلب
آگهی استعلام نگهبان و سرایدار

آگهی استعلام نگهبان و سرایدار

دانشکده علوم پزشکی ،خدمات بهداشتی و درمانی خلخال در نظر دارد امور مربوط به خرید خدمات از بخش خصوصی (نگهبان وسرایدار) را از طریق استعلام به شرکتهای واجد الشرایط واگذار نماید.

ادامه مطلب