اخبار دانشکده

بازدید ریاست دانشکده  از مراکز بهداشت شهرستان خلخال  به مناسبت روز جهانی ماما

بازدید ریاست دانشکده از مراکز بهداشت شهرستان خلخال به مناسبت روز جهانی ماما

. به مناسبت ۱۵ اردیبهشت ماه ،روز جهانی ماما ، ریاست دانشکده علوم پزشکی خلخال به همراه دیگر معاونین و مسئولین ستادی در مراکز بهداشت شهرستان حضور یافته و این روز را به ماماها تبریک و از آنها تقدیر و تشکر نمودند.

ادامه مطلب
استعلام برای تهیه خودرو

استعلام برای تهیه خودرو

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظرداردانجام ماموریت وسرویس ایاب وذهاب اساتید وکارکنان دانشکده در سطح ستاد و مرکز دو شهری را ازطریق استعلام به رانندگان واجدشرایط بومی واگذار نماید .

ادامه مطلب