اخبار دانشکده

فراخوان جذب هیات علمی روانپرستاری

فراخوان جذب هیات علمی روانپرستاری

دانشکده علوم پزشکی خلخال در نظر دارد در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز رشته ی پرستاری در قالب هیات علمی از بین دارندگان مدرک معتبر Ph.D و یا کارشناسی ارشد پرستاری بصورت متعهد خدمت جذب نیرو نماید.

ادامه مطلب