اخبار واحد

آگهی استعلام تهیه خودرو برای ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی خلخال

آگهی استعلام تهیه خودرو برای ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی خلخال جدید

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظردارد برای انجام ماموریت و سرویس ایاب و ذهاب اساتید وکارکنان دانشکده علوم پزشکی خلخال و جابجائی وسایل و تجهیزات در سطح شهرستان خلخال و استان اردبیل و استانهای همجوار (گیلان ،زنجان وآذربایجان شرقی) و سایرنقاط کشور را ازطریق استعلام به رانندگان واجدشرایط بومی واگذار نماید .

ادامه مطلب
آگهی استعلام تهیه خودروبرای ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی خلخال

آگهی استعلام تهیه خودروبرای ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی خلخال

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظردارد برای انجام ماموریت وسرویس ایاب وذهاب اساتید وکارکنان دانشکده علوم پزشکی خلخال وجابجائی وسایل وتجهیزات درسطح شهرستان خلخال واستان اردبیل واستانهای همجوار (گیلان ،زنجان وآذربایجانشرقی برحسب مورد) و سایرنقاط کشور را ازطریق برگزاری استعلام به رانندگان واجدشرایط بومی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.SETADIRAN.IRواگذارنماید ؛

ادامه مطلب
تزریق واکسن کرونا در شهرستان خلخال آغاز شد

تزریق واکسن کرونا در شهرستان خلخال آغاز شد

اولین واکسن کرونا، صبح روز ، بیست و دوم بهمن ماه در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان خلخال با حضور ریاست دانشکده ،معاونت توسعه، معاونت درمانی ،معاونت بهداشتی، معاونت آموزشی ودیگر مسئولان دانشکده علوم پزشکی خلخال تزریق شد.

ادامه مطلب