اخبار

نشست ریاست دانشکده بامعاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت

نشست ریاست دانشکده بامعاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت

دکتر تقوی نژاد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مدیران کل تابعه، دکتر سید غنی نظری نماینده مردم شهرستان خلخال و کوثر در مجلس شورای سلامی، دکتر محمد مهرتک رئیس دانشکده، دکتر عمران خسروی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده و دکتر اسماعیل مهرآیین معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خلخال نشست چند ساعته در راستای توسعه اورژانس، تکمیل پانسیون پزشکان و بازسازی خوابگاه پسران دانشکده علوم پزشکی خلخال داشتند.

ادامه مطلب