لیست دانشگاه های علوم پزشکی

تعداد بازدید:۱۷۷۰۴

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مراغه

https://www.mrgums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir

دانشکده  علوم پزشکی خوی

http://khoyums.ac.ir

دانشکده  علوم پزشکی خلخال

http://khalums.ac.ir

دانشکده  علوم پزشکی سراب

http://www.sarabums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

http://www.thums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی جیرفت

http://www.jmu.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی دزفول

http://www.dums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

http://www.nums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

http://www.ajaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

https://abadanums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی البرز

http://www.abzums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

http://www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://www.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

http://www.trjums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

http://modares.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز

http:///www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

http://www.jums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

http://nkums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زابل

http://www.zbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://www.semums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

http://www.shmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

http://www.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی فسا

http://www.fums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قم

http://www.muq.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://www.goums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://www.gmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://www.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

http://yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یزد

http://www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی

http://www.uswr.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی خمین

http://khomeinums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

http://shoushtarums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

http://esfrums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی گراش

https://www.gerums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بم

http://www.mubam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اراک

 https://arakmu.ac.ir/fa

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۱