مسئول اداره علم سنجی دانشکده

تعداد بازدید:۲۰۲۰

مسئول اداره علم سنجی دانشکده

دکترمریم زارع

سمت علمی: استادیار

رشته تخصصی: دکتری علوم تغذیه

شماره تماس : 32432002-045 داخلی 121

پست الکترونیکی : sci@khalums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۴۰۱