معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده

تعداد بازدید:۵۳۵۸

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده :دکتر عمران خسروی
رشته تحصیلی : پزشک عمومی

شماره مستقیم : ۳۲۴۲۷۱۱۸-۰۴۵
داخلی : ۲۹
پست الکترونیکی : poshtibani@khalums.ac.ir

 
 
 
آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۰