معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده

تعداد بازدید:۶۱۹۴

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده :رزاق صحبت زاده
رشته تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

شماره مستقیم : ۳۲۴۲۷۱۱۸-۰۴۵
داخلی : ۲۹
پست الکترونیکی : poshtibani@khalums.ac.ir

 
 
 
آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۴۰۱