مدیر امور مالی

تعداد بازدید:۶۳۰۴
روح اله قربانی (کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی )   
شماره مستقیم : ۳۲۴۲۷۱۱۸-۰۴۵
داخلی :۲۹

پست الکترونیکی : mali@khalums.ac.ir

آئین نامه ها وبخشنامه های مالی(کلیک شود)

شرح وظایف مدیر مالی:

۱- پرداخت بموقع مطالبات کارکنان و برنامه ریزی جهت ایجاد تسهیلات لازم بمنظور افزایش روحیه کاری آنها

۲- نوسازی و ارتقا سطح فناوری مدیریت و واحدهای تابعه با بکارگیری نرم افزارهای نوین، همراه با ارتقای سطح دانش کارکنان

۳- بکارگیری کارکنان دانش محور، در پست‌های کارشناسی

۴- آموزش مستمر کارکنان با برنامه ریزی آموزشی بر اساس نیازهای واقعی آنها با توجه به تغییرات فناوری، افزایش انتظارات ارباب رجوع، و...

۵- بهبود مستمر روند کاری در راستای کاهش در زمان انجام فعالیت‌ها، هزینه‌ها و نیز، افزایش رضایتمندی ارباب رجوع با افزایش کیفیت خدمات

۶- توجه به انظباط اداری و جلوگیری از تعلل‌های کاری

۷- تهیه و تدوین صورت‌های مالی دانشگاه از طریق نظارت بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قوانین و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی و نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی و نگهداری آنها

۸- نظارت بر دریافتی‌ها و پرداختی‌های مؤسسه و نگهداری و تنظیم حساب‌های آنها

شناسایی و نگهداری حساب ریالی و مقداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی‌ها

نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینگی و سپرده‌ها و اوراق بهادار

۹- نظارت بر انتصاب رؤسای امور مالی واحدها و همچنین تفویض اختیارات به آنها

۱۰- هماهنگی، تهیه، تنظیم و ارائه گزارشهای مالی ماهانه، نهایی و لازم به مراجع ذیربط نظیر دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت امنای دانشگاه و...

۱۱- استقرار کامل نظام نوین مالی در ستاد و واحدهای تابعه و برنامه ریزی جهت استقلال امور مالی واحدها

۱۲- تلاش در جهت حذف یا کاهش صدور فیزیکی تعرفه‌های درمانی و مکانیزه کردن وصول در آمد در مابقی واحدها

۱۳- ارزیابی مستمر امور مالی واحدها و استفاده از بازخورد آن در جهت رفع نارسایی‌ها ونواقصات

۱۴- هماهنگی وهمکاری و تعامل با وزارتخانه، سازمان‌ها وارگانهای نظارتی و حسابرس مستقل هیات امناء

۱۵- برنامه ریزی جهت وصول بموقع مطالبات دانشگاه، اعتبارات ابلاغی

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰