مدیریت منابع انسانی

تعداد بازدید:۷۵۴۲

رئیس اداره منابع انسانی دانشکده:
 ناصر وثوقی (کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(
کارشناسان کارگزینی:
مجتبی دارایی (کارشناس مدیریت دولتی(
معصومه انواری (کارشناس مدیریت دولتی(
کارگزین و کارشناس آموزش ضمن خدمت:
آمنه سلیم پور (کارشناس مدیریت بازرگانی(
کارگزین و کارشناس امور بازنشستگی و  ارزیابی عملکرد  کارکنان:
معین ملک پور (کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(
کارگزین و کارشناس امور استخدامی و طرح نیروی انسانی :
افسانه فرحبخش (مهندسی نرم افزار کامپیوتر(
بایگان کارگزینی:
برات قاسمی
شماره تماس
: ۳۲۴۲۶۶۰۵ داخلی :۳۵

پست الکترونیکیkarghozini@khalums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۰